Skip links

Stravovací řád

I. Obecná ustanovení:

Provozovatelem školní jídelny je společnost Česká jídelna – zařízení školního stravování, s.r.o. Cílem společnosti je poskytnout studentům i zaměstnancům školy chutnou a pestrou stravu, odpovídající zásadám zdravé výživy.

1. Práva strávníků:

Každý žák školy má právo na odběr jednoho dotovaného jídla každý den školní docházky.
Každý den školní docházky se vaří a vydává:

  • polévka
  • dva druhy hlavního jídla s masem
  • jeden druh hlavního jídla bezmasého + 3x týdně ovoce
  • jedno vegetariánské jídlo
  • nealkoholický nápoj v ceně oběda

Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování. Velikost porce nebo její kvalitu lze reklamovat v okamžiku převzetí jídla u výdejního pultu. Nápoje v jídelně lze konzumovat bez omezení.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školní jídelně se považuje za přítomnost.

2. Povinnosti strávníků:

Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním.

Porušování základních společenských pravidel bude řešeno s vedením školy.
Strávníci jsou povinni nosit s sebou identifikační čip. V případě zapomenutí tohoto dokladu bude oběd vydán jen na základě identifikace a prokázání objednávky jídla.

3. Podmínky k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví žáků:

Každý strávník se chová v souladu se společenskými pravidly, neběhá, nestrká se a nepředbíhá v řadě u okénka, aby nedošlo k rozlití jídla. Pokud k tomu dojde, upozorní pracovníka školní jídelny, aby
nedošlo k pádu či úrazu. Při nevolnosti nebo zranění upozorní strávníci okamžitě na tuto skutečnost pracovníka školní jídelny.

4. Podmínky k zacházení s majetkem školní jídelny.:

Všichni strávníci se chovají šetrně k zařízení jídelny. Pokud dojde k rozbití nádobí nebo zařízení je třeba okamžitě toto hlásit pracovníkovi školní jídelny.

5. Dohled v jídelně zajistí zaměstnanci COPTH

 

II. Objednávkový systém :

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém Z-Ware, který umožňuje objednání i dodatečné stornování objednávky dle následujících pravidel:

1. Identifikace strávníka probíhá:

a) přiložením elektronického čipu ke čtečce objednávkového terminálu (Čip bude každému strávníkovi prodán na začátku školního roku za 100,-Kč. V případě
ztráty bude strávníkovi vydán náhradní za poplatek 150,- Kč.)

b) pomocí „přihlašovacího jména“ a „hesla“ při objednání jídla po internetu na:
www.ceskajidelna.cz (Tyto údaje jsou žákovi předány spolu s elektronickým čipem)

2. Objednávat je možno jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu, tak
prostřednictvím internetového objednávkového systému. Oběd je možno si objednat
nejpozději do 08:00 hodin na následující den. Po osmé hodině už jenom na všechny další dny.

3. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí
být uhrazen hotově, nebo bankovním převodem tak, aby na účet společnosti byla finanční
částka připsána před odběrem jídel.

4. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat
pomocí objednávkového terminálu nebo přes internet nejpozději v den výdeje jídla do 6:00
hod. V tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka.

5. Výdej jídel probíhá v době od 11:00 do 13:00 hodin

6. Ceny jídel vydaných strávníkovi se budou během kalendářního měsíce průběžně odečítat
z jeho kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém
terminálu, nebo po internetu. Doporučujeme každému strávníkovi se o stavu svého kreditu
pravidelně informovat a včas jej doplňovat. Cena jednoho jídla pro studenta je 41.-Kč vč DPH
V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu bude
strávníkovi objednání jídel opět umožněno.

V případě zájmu rodičů je možné zasílat elektronickou poštou výpis o způsobu čerpání kreditu.
Kromě odběru jednoho dotovaného jídla denně je strávníkům umožněno objednat z nabídky
dalších až 10 jídel za plnou cenu. Úhrada takových jídel probíhá opět odečtením z kreditu. Jídlo
je možno vydat i v přepravní krabičce za poplatek 5.-Kč.

7. Platbu je možno provést některým z následujících způsobů:

a) Platba bankovním převodem na č. účtu: 2601182582/2010 (Variabilním Symbolem je
číselná kombinace „přihlašovacího jména“. Do poznámky nutno napsat jméno
strávníka)

b) Hotovostní platba: v pokladně jídelny v Po – Čt od 9:30 do 9:50 hodin. Jakýkoliv dotaz:
Dagmar Jursová: tel.: +420 606 686 646, kancelar@ceskajidelna.cz