Skip links

Stravovací řád

I. Obecná ustanovení

Provozovatelem školní jídelny je společnost Česká jídelna – zařízení školního stravování, s.r.o. Cílem společnosti je poskytnout studentům i zaměstnancům školy chutnou a pestrou stravu, odpovídající zásadám zdravé výživy.

1. Práva strávníků

Každý žák školy má právo na odběr jednoho dotovaného jídla každý den školní docházky.

Každý den školní docházky se vaří a vydává:

 • polévka dle denní nabídky
 • dva druhy hlavního jídla s masem
 • jeden druh hlavního jídla bezmasého
 • nealkoholický nápoj v ceně oběda
 • 3x týdně ovoce

Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování. Velikost porce nebo její kvalitu lze reklamovat u vedoucího školní jídelny v okamžiku převzetí u výdejního pultu.

Nápoje v jídelně lze konzumovat bez omezení.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školní jídelně se považuje za přítomnost.

2. Povinnosti strávníků

Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Porušování základních společenských pravidel může být důvodem k vyloučení ze stravování.

Strávníci jsou povinni nosit s sebou identifikační čip, který je zároveň dokladem o zaplacení. V případě zapomenutí tohoto dokladu bude oběd vydán jen na základě identifikace a prokázání objednávky jídla.

3. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Každý strávník se chová v souladu se společenskými pravidly, neběhá, nestrká se a nepředbíhá v řadě u okénka, aby nedošlo k rozlití jídla. Pokud k tomu dojde, upozorní pracovníka školní jídelny, aby nedošlo k pádu či úrazu. Při nevolnosti nebo zranění upozorní strávníci okamžitě na tuto skutečnost pracovníka školní jídelny.

4. Podmínky k zacházení s majetkem školní jídelny

Všichni strávníci se chovají šetrně k zařízení jídelny. Pokud dojde k rozbití nádobí nebo zařízení je třeba okamžitě toto hlásit pracovníkovi školní jídelny.

II. Objednávkový systém

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém Z- Ware, který umožňuje objednání i dodatečné stornování objednávky dle následujících pravidel:

Identifikace strávníka probíhá:

 1. Přiložením elektronického čipu ke čtečce objednávkového terminálu
  (Čip bude každému strávníkovi vydán na začátku školního roku, v případě ztráty bude strávníkovi vydán náhradní za poplatek 100,- Kč.).
 2. Pomocí přihlašovacího jména strávníka a hesla při objednání jídla po internetu na: www.ceskajidelna.cz (Tyto údaje jsou žákovi předány spolu s elektronickým čipem).
 3. Objednávat je možno jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu, tak prostřednictvím internetového objednávkového systému a to tak, že každý pracovní den do 08:00 hodin je možno objednat si na pracovní den následující a všechny další.
 4. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí být uhrazen hotově, nebo bankovním převodem tak, aby na účet společnosti byla finanční částka připsána před odběrem jídel.
 5. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat pomocí objednávkového terminálu nebo přes internet nejpozději v den výdeje jídla do 6:00 hod. V tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka.
 6. Ceny jídel vydaných strávníkovi se budou během kalendářního měsíce průběžně odečítat z jeho kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém terminálu nebo po internetu. Doporučujeme každému strávníkovi se o stavu svého kreditu pravidelně informovat a včas jej doplňovat.V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu bude strávníkovi objednání jídel opět umožněno.V případě zájmu rodičů je možné zasílat elektronickou poštou výpis o způsobu čerpání kreditu. Kromě odběru jednoho dotovaného jídla denně je strávníkům umožněno objednat z nabídky dalších až 10 jídel za plnou cenu. Úhrada takových jídel probíhá opět odečtením z kreditu. Jídlo je možno vydat i v přepravní krabičce za poplatek 5.-Kč.

 

V Praze dne 1. 12. 2014

Luděk Blaheta
jednatel